תקנון

הקדמה

תקנון זה מהווה תנאי שימוש באתר וכן תנאי הרכישה באמצעות האתר.

אנא קראו את התנאים המופיעים בתקנון בקפידה.

לשימת לבכם: עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

ייתכן ותנאי התקנון ישתנו ו/או יתעדכנו מעת לעת ולכן אנו ממליצים ומבקשים לקרוא את התקנון בטרם ביצוע כל רכישה.

השימוש באתר כפוף לתקנון המבצעים המתעדכן מעת לעת ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה לתקנון המבצעים הקליקו.

השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, למדיניות הפרטיות הקליקו

 1. כללי
  • אתר האינטרנט של המותג מיליון כסאות, שכתובתו: million-kisot.co.il (לעיל להלן: “האתר“), מופעל על ידי רהיטי הכוח (1991) בע”מ (להלן: “החברה“).
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ללא מתן הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בהתאם, החברה לא תישא באחריות בגין כל שינוי, השהייה או הפסקה של פעילות האתר, וזאת מכל סיבה שהיא.
  • החברה רשאית לשנות ולעדכן את השירותים המוצעים על ידה באתר, את היקפם וזמינותם, את תוכן הרכב המידע המופיע באתר, את תצורת האתר ומבנהו וכיו”ב והכל ללא התראה וללא הודעה מוקדמת.
  • משתמש הוא כל מי שמבצע פעולה באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רכישה מקוונת, קבלת מידע וכיו”ב (להלן: “משתמש“).
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר והן עשויות להשתנות מעת לעת. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בגין החברה לבין המשתמש באתר. לפיכך, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  • כל משתמש מצהיר בעצם ביצוע פעולה באתר, כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים לכל תנאיו ללא הסתייגויות וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, בגין השימוש באתר ו/או מידע שפורסם באתר ו/או רכישה מקוונת, למעט טענות הקשורות בהפרה של החברה התחייבות מפורשת לפי תקנון זה או הפרת החוק.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף תנאים בתקנון, וללא מתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו, יחייבו את המשתמש עם תחילת ו/או המשך שימושו באתר. לפיכך, יש לעיין בתקנון מעת לעת ובכל מקרה טרם ביצוע כל שימוש ו/או הזמנה באתר, ובהתאם לאמור, הרי שבעת כל שימוש ו/או ביצוע הזמנה באתר, ייחשב המשתמש ככזה שמסכים לאמור בתנאי תקנון זה, כפי שהם במועד השימוש ו/או הרכישה. ככל והמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי תקנון זה, עליו להימנע מהמשך השימוש באתר.
  • מועד תחולת השינוי, לפי סעיף ‎4 לעיל, יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום, תהא כפופה לתקנון המעודכן.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תוכן האתר לבין האמור בתקנון זה, יגבר ויחול האמור בתקנון זה.
  • תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא כמצמצמים זה את תחולת זה.
  • כל שימוש באתר, לרבות אך לא רק, גלישה בו ו/או ביצוע כל פעולה אחרת (ולרבות אך לא רק, רכישת ו/או הזמנת פריטים דרך האתר), מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק, לתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בתקנון זה ו/או באתר, וכפי שיעודכנו מעת לעת וכן מסכים לפעול לפיהן ומקבלן ללא שום הגבלה ו/או הסתייגות.
  • מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר במסגרת תנאי תקנון זה ו/או בכל מקום אחר באתר, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה מכל מין וסוג שהוא. כל האמור במין זכר- אף מין נקבה במשמע ולהיפך, כל האמור בלשון יחיד אף רבים במשמע והכל- למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.
  • משתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה אחרת.
  • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר משתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות משתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה באתר והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות התקנון.
  • התקנון חל על השימוש באתר באמצעות כל כלי תקשורת, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחשב, טלפון נייד, טאבלט וכיו”ב.
  • בכל מקום בו מופיעה התייחסות לסניפי החברה, הכוונה היא לסניפים המופעלים ע”י החברה והאמור לא יחול על סניפים המופעלים באמצעות זכיין.

למען הסר ספק, תנאי תקנון זה אינם חלים ואינם מתייחסים לסניפים המופעלים באמצעות זכיינים.

 • במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת דוא”ל ו/או בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים ומאשר לחברה לשלוח אליו הודעות מכל סוג בקשר לפעילות האתר ואו לפעילות אתרים אחרים שמפעילה החברה, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות ללקוחות . מובהר כי בעת הרישום לאתר, המשתמש מסכים לקבל מהחברה הודעות ודיוורים שונים באמצעים שונים, לרבות דוא”ל , מסרונים והודעות ווטסאפ, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת אוטומטית ו/או ידנית.
 • המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבלת הודעות מערכת (כגון שאלונים, סקרי שירות ומכירה וכו’), בדוא”ל ו/או ב SMS, מאת החברה ו/או מי מטעמה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהודעות כאמור בסעיף זה ימשיכו להתקבל אצלו גם לאחר שהודיע על רצונו שלא לקבל דברי פרסומת מאת החברה ו/או מי מטעמה.
 • המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבלת הודעות דוא”ל ו/או SMS מאת החברה ו/או מי מטעמה, כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: הודעות אימות, הודעות בקשר לרכישות שבוצעו באתר.
 1. מי רשאי להשתמש באתר?

 

 • משתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד, לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולמטרות אישיות בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה באתרים אחרים ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.
 • המשתמש מתחייב שלא לשוב ולמכור פריט שירכוש באתר לצד שלישי.
 • החברה רשאית שלא לאפשר למשתמש/אדם מסוים לרכוש מוצרים באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא וגם אם בעבר אפשרה לו לרכוש מוצרים באתר.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית הזכות למנוע ממשתמש את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע פעולה באתר ו/או לבצע רכישה באתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם הקליד לאתר ו/או מסר לחברה פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, בין בשוגג ובין במתכוון.
  • אם ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה.
  • אם השתמש באתר כדי לבצע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • אם הפר תנאי מתנאי תקנון זה או תקנון אחר שפורסם ע”י החברה.
  • אם הוא חייב כספים לחברה או לחברות הקשורות עימה.
  • אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.
  • אם הוא מטריד את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או מנסה לפגוע בהם.
  • אם קיימות מחלוקות בינו לבין החברה.
 1. המוצרים והנתונים באתר

 

 • החברה תשתדל ככל האפשר שמגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יהיה דומה למגוון המוצרים הנמכרים ברשת מיליון כסאות ואולם היא לא מתחייבת לכך.
 • החברה לא מתחייבת לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר והיא רשאית לשנות את מגוון המוצרים מעת לעת, ע”י גריעה ו/או הוספה של מוצרים.
 • אספקת המוצרים בפועל, כפופה למלאי הקיים. החברה לא תהיה אחראית במקרה של חוסר במלאי של מוצר כזה או אחר שהוזמן ע”י משתמש. במקרה של חוסר כאמור, תזכה החברה את הלקוח בגין המוצר החסר.
 • מובהר כי מלאי החברה משתנה באופן תדיר, ובהתאם לכך, ייתכן כי זמינותם של פריטים מסוימים עלולה להשתנות ו/או להתעדכן ובהתאם ייתכן כי יהיו אי דיוקים ו/או שגיאות בכל הקשור לנכונות זמינות הפריטים. יובהר כי זמינותו של פריט כזה או אחר תיקבע אך ורק בהתאם לקיומו של אותו פריט במלאי הקיים במחסני החברה ו/או מי מטעמה. החברה תעשה כל שביכולה על מנת שהמידע המוצג באתר בכל הקשור לזמינותו של פריט כזה או אחר [ככל שמוצג] יהיה מעודכן ביחס למלאי הקיים בפועל, ואולם למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, היה ויתגלה כי פריט כלשהו המוצג באתר לא יהיה זמין במלאי החברה. ככל שיהיה חוסר במלאי החברה ביחס לפריט כזה או אחר, לאחר שבוצעה הזמנת אותו פריט, תעדכן על כך החברה את המשתמש במהירות האפשרית.
 • החברה משתדלת להבטיח כי כל המידע באתר, הכולל בין השאר את פרטי המוצרים ומחיריהם, מדויק ונכון בכל עת ואולם, ייתכנו שגיאות ו/או אי דיוקים במידע המוצג באתר, והחברה תנסה לתקן כל שגיאה במידע המוצג באתר, תוך זמן סביר מהמועד שבו נודע לה הדבר.
 • על המשתמש לתת דעתו לדברים הבאים:
  • תמונות המוצרים המופיעות באתר, הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה בשום אופן.
  • צבעי המוצרים המוצגים באתר תלויים בגורמים שונים, ולרבות אך לא רק, הגדרות התצוגה במכשיר המשתמש; למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ובקשר לכך.
  • גודלם וצורתם של המוצרים עשויים להיות שונים במציאות מהאופן בו הם מוצגים באתר ו/או על מסך המשתמש.
  • ככל שלגבי מוצר מסוים לא מצוינים נתונים ו/או מידות ו/או צבעים, על המשתמש ליצור קשר עם החברה ולברר את הנתונים המלאים אודות המוצר או להימנע מרכישתו.
  • כמו כן, בין אם הנתונים המלאים אודות מוצר מסוים מוצגים באתר ובין אם לאו, הרי שהמשתמש בלבד אחראי לבדוק אם נתוני המוצר תואמים את צרכיו ודרישותיו, ובכלל זה מידות המוצר, מאפייניו, צבעו וכיו”ב.  המשתמש יהא משותק מלטעון לאי התאמה, במקרה בו לא בדק את הנתונים טרם ביצוע הרכישה.
  • על המשתמש בלבד מוטלת האחריות להקפיד ולקרוא את פרטיו המלאים של המוצר המפורטים בדף המוצר וככל שאין כאלו, על המשתמש ליצור קשר עם החברה ולברר את פרטיו המלאים של המוצר, כאמור לעיל, טרם הזמנת המוצר. הוזמן המוצר, יראו את המשתמש ככזה שקיבל לידיו את מלוא הנתונים אודות המוצר ומצא אותם מלאים ומתאימים לצרכיו ולא תישמע כל טענה בדבר העובדה שלמשתמש לא הוצגו הנתונים המלאים אודות המוצר.
  • החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לבדוק את האתר לאיתור וירוסים, אך אינה מתחייבת לכך שאתר האינטרנט נקי מווירוסים ו/או תכנים זדוניים אחרים. נוכח האמור, הרי שבאחריות המשתמש להתקין במכשיר ו/או במחשב דרכו הוא עושה שימוש באתר, תוכנות ומערכות שמטרתן לאתר וירוסים ותכנים זדוניים באינטרנט החברה ו/או מי מטעמה איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למכשירו של המשתמש כתוצאה מהגלישה באתר.
  • המידע וההמלצות הניתנים במסגרת האתר לגבי נושאים ומוצרים שונים (לרבות אך לא רק, המלצות עיצוב, תאורה וכדומה) משקפים אך ורק את עמדת החברה לגבי הנושאים האמורים וייתכן כי קיימות דעות אחרות באותם הנושאים ומכל מקום אין מדובר בהנחיה או המלצה מחייבת, וכן אין לראות בכך שום מצג מטעם החברה מלבד המלצה שאינה מחייבת, כאמור. על המשתמש לבדוק ולברר את מגוון הדעות והנתונים הקיימים בנושאים לגביהם ניתנים על ידי החברה נתונים או המלצות שונים, ולחברה בכל מקרה לא תהא כל אחריות בקשר לכל נושא ו/או המלצה ו/או דעה המוצגים באתר. משתמש העושה שימוש בהמלצות ובנתונים המופיעים באתר או המקבל החלטותיו על סמך מידע והמלצות אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ומי מטעמה בכל הקשור והכרוך בהסתמכות על ההמלצות ו/או הנתונים ו/או הדעות המופיעים באתר.
 • מחירי המוצרים יהיו מחירי המוצרים, כפי שהם מופיעים באתר ליד כל מוצר החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר הקובע יהיה המחיר באתר במועד אישור ההזמנה במוקד ההזמנות.
 • בהתאם לאמור, יובהר כי המחירים המצוינים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה באתר לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים במועד ביצוע ההזמנה, כאמור. למען הסר ספק, והמשתמש מביע, בשימושו באתר, הסכמתו לאמור ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ומי מטעמה בכל הקשור והכרוך בכך, ולרבות אך לא רק, במקרה שבו יהיו קיימים פערי מחירים כאמור.
 • ככלל, המחירים באתר יהיו זהים למחירי המחירון בסניפי החברה ואולם תתכן שונות במחירים. המבצעים באתר אינם בהכרח תואמים למבצעים בסניפי החברה.
 • כל המחירים באתר כוללים מע”מ כשיעורו בחוק.
 • מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח ו/או תשלום עבור הרכבת מוצרים, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת בדף הפריט.
 • החברה עורכת מעת לעת מבצעי מכירות שונים ומעניקה מעת לעת הנחות ללקוחותיה, כולם או חלקם, בהתאם לפילוח שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי אין הכרח שכל מבצע שתערוך החברה או כל הנחה שתינתן על ידה, יחולו על כלל הציבור ואין הכרח כי כל מבצע או הנחה כאמור יפורטו באתר. בנוסף, החברה רשאית לכלול באתר מבצעים ו/או הנחות אשר לא יתקיימו בסניפי החברה, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט. החברה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת, לשנותו או להחליפו ולבטל ו/או לשנות בכל עת מתן כל הנחה הניתנת על ידה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר [אלא אם יצוין אחרת]. בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי [ככל שקיימים] בגין פריטים בהנחה. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר כספי על רכישות באמצעות קופונים.
 • ביחס למוצרים המסופקים לחברה על ידי צדדים שלישיים, מופיעים המידע והנתונים כפי שנמסרו לחברה על ידי ספק המוצר הרלוונטי ובאחריותו. החברה עושה ככל יכולתה על מנת לספק את המידע הנכון והמלא ואולם לא יכולה להתחייב לכך.
 • ביקור איש שירות עלות 250 שח – רק ביקור ללא קשר לתיקון.
 • אין אחריות על בדים ריפודים על דמוי עור או רשת.
 • כשמדובר על הובלה/משלוח – אחריות למוצר היא עד לשנה, לתיקון בדיקה לבית הלקוח עד 3 חודשים ללא עלות ולאחר 3 חודשים הלקוח צריך להגיע למחסן הלוגיסטי לבדיקה ולתיקון ללא עלות תיקון תלוי כמובן בשימוש או בתקלה של המוצר שרכש.
 • במידה והלקוח מעוניין שיגיעו אליו רק הביקור עלות 250 שח במסגרת אחריות
 1. ביצוע רכישה באתר
  • בכפוף להוראות תקנון זה, מי שרשאי לבצע רכישה באמצעות האתר הוא משתמש שהוא אזרח ישראלי בגיר המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י חברת אשראי ישראלית, הרשום על שמו, יש לו כתובת רשומה בישראל וכתובת דואר אלקטרונית (דוא”ל) ובכפוף לכך שמילא את כל הפרטים הנדרשים לשם הרשמה לאתר ולביצוע רכישה (שם מלא, ת”ז, כתובת מגורים, טלפון נייד, טלפון בבית, דוא”ל וכיו”ב, כפי שיידרש במועד ההרשמה ו/או מעת לעת) והשלים את כל פרטי הרכישה באתר, בהתאם לאמור בתקנון זה.
  • מובהר כי האתר מיועד לרכישות קמעונאיות ע”י מחזיקי ת”ז.
  • תאגיד או עסק המעוניינים לבצע רכישה, יפנו לחברה בדוא”ל ובכפוף לאישור החברה (לפי שיקול דעתה הבלעדי) ולחתימה על טופס הצטרפות לשירות, יוכלו לבצע רכישות באמצעות האתר. מובהר כי החברה שומרת על זכותה לבטל עסקאות שיימצא כי נעשו למטרות עסקיות.
  • החברה שומרת על זכותה להגביל את כמות המוצרים שיכול לרכוש לקוח, בין ברכישה מסויימת ובין בכלל.
  • במסגרת ההרשמה על המשתמש למלא פרטים בטופס הרשמה (פרטים אישיים, פרטי התקשרות). יש למלא את כל השדות בטופס ולהקפיד על מילוי פרטים אמיתיים, נכונים מלאים ומדויקים.
 • בהרשמה לשירות, מסכים המשתמש כי החברה תשמור את פרטיו האישיים ואת פרטי ההתקשרות עימו ב”מאגר מידע”, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והכל בהתאם למדיניות הפרטיות.
 • שם משתמש וסיסמה- בעת ההרשמה לשירות ו/או לשירות דיוור של החברה, תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל הפעמים הבאות, תוכלו להזין את שם המשתמש והסיסמה, במקום למלא את הפרטים האישיים ואת פרטי ההתקשרות בכל פעם מחדש. שמרו על שם המשתמש ועל הסיסמה בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם והחליפו את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
 • על מנת להשלים רכישה באתר, נדרש למלא טופס הזמנה עם פרטי המשתמש ואמצעי התשלום. מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד, והחברה לא תהא אחראית במקרה שבו התבצעה הזנת פרטים שגויים או חלקיים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה ו/או עלות ו/או נזק שייגרמו בגין כך ו/או מכל הנובע מכך.
 • לשם ביצוע רכישה באמצעות האתר, תתבקשו לבחור את המוצרים אותם אתם מבקשים לרכוש, מתוך רשימת המוצרים באתר. כל מוצר שתבחרו, יתווסף לסל הקניות שלכם.
 • דמי משלוח-
  • לחשבון הסופי יתווספו דמי משלוח.
  • דמי המשלוח ייקבעו סופית בהתאם להרכב המוצרים שרכשתם ולאזור המשלוח ויוצגו לכם בטרם תאשרו את התשלום. דמי המשלוח אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה מעל קומה שנייה באין אפשרות לשימוש במעלית ו/או הובלה אשר דורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת ו/או העלאת המוצר לבית הלקוח לרבות אילוץ לביצוע פירוק ו/או שימוש במנוף.
  • מובהר כי במקרה שלא ניתן להכניס את המוצר לבית הלקוח, יתבצע חיוב מלא עבור הובלת המוצרים ודמי המשלוח לא יוחזרו ללקוח. הלקוח יידרש לשלם דמי משלוח נוספים ומתאימים כתנאי לאספקת המוצרים מחדש וככל שלא יעשה כן תוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים, תהיה רשאית החברה (אך לא חייבת) לבטל את העסקה ולקזז מסכום ההחזר ללקוח, דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם) ואת דמי המשלוח.
 • איסוף עצמי-
  • ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי של ההזמנה, מהמחסן המרכזי של החברה ברחוב דותן ביבנה (בימים א’-ה’, בשעות 10:00-13:00).
  • איסוף עצמי יתבצע רק בתיאום מראש מול החברה ובהתאם לשעות הפעילות של המחסן הראשי של החברה. במקרה של איסוף עצמי, האחריות על הובלת הרהיטים ועל הרכבתם חלה על הלקוח.
  • מובהר כי אם לא יגיע הלקוח לאסוף את המוצר שרכש, בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד אישור העסקה, תהיה רשאית החברה (אך לא חייבת) לבטל את העסקה ולקזז מסכום ההחזר ללקוח, דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם) ואת דמי המשלוח.
 • דמי הרכבה- במקרים בהם נדרשת הרכבת המוצר בבית הלקוח, יגבו דמי הרכבה. דמי ההרכבה, בהתאם לפריט, יופיעו לאישור הלקוח בטרם יידרש לאשר את ההזמנה.
 • מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש דמי הרכבה גם עבור הרכבת מוצרים בטרם אספקתם ללקוח.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את סכום דמי המשלוח ו/או האיסוף העצמי ו/או ההרכבה מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
 • מועדי האספקה משתנים בין פריט לפריט ומעת לעת, ובהתאם יוצגו ללקוח בטרם אישור ההזמנה על ידו.
 • עם סיום ההזמנה תתבקשו להזין את מספר כרטיס האשראי שלכם, ואת הפרטים הדרושים להשלמת ההזמנה. המשתמש אחראי לנכונות הפרטים שימסור ולכל תקלה ו/או נזק שיתרחש בשל מסירה של פרטים חלקיים או שגויים.
 • לאחר הקלדת כל הפרטים נדרשים ואישור ההזמנה על ידי הלקוח, ישלח ללקוח, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר, אישור ראשוני על קליטת הזמנתו. אישור זה אינו מהווה אישור סופי לביצוע עסקה, אלא רק אישור על קליטת ההזמנה והפרטים. אם לא קיבלתם אישור הזמנה, למרות השלמת רכישה באתר, עליכם לפנות לשירות הלקוחות של החברה
 • עסקת הרכישה תבוצע בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים במצטבר:
  • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי.
  • המוצרים המופיעים בהזמנה נמצאים במלאי.
  • העסקה עומדת בתנאי תקנון זה.
 • מניין הימים למשלוח המוצרים, יחל רק לאחר שליחת הודעה לדוא”ל של הלקוח, כי העסקה הושלמה בהצלחה.
 • במקרה בו מוצר שהוזמן לא קיים במלאי, רשאית החברה (אך לא חייבת) לספק מוצר חליפי דומה, שווה ערך. במקרה כאמור, זכאי הלקוח להחזיר את המוצר החליפי במידה שהוא לא לשביעות רצונו והחברה תזכה אותו במלוא התמורה ששילם ואם מדובר במוצר היחיד בהזמנה, אז גם בדמי המשלוח.
 • לשימת הלב, החברה לא אחראית לשום נזק שייגרם ללקוח כתוצאה מאספקת המוצר התחליפי, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) לא בגין אבדן הזמן שבין מועד ההזמנה למועד האספקה או התייקרות מוצרים אחרים.
 1. אופן התשלום
  • ניתן לשלם עבור רכישה באתר, באמצעות כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע”י אחת מחברות האשראי הישראליות ואשר שייך למזמין ובבעלותו.
  • לא ניתן לשלם עבור רכישות באתר באמצעות המחאות, כסף מזומן, כרטיסים נטענים, כרטיס מתנה או תווי קניה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את השימוש באמצעי תשלום מסוימים או להתיר אמצעי תשלום נוספים בכל עת, ולהחיל הסדרי ותנאי תשלום שונים ותנאי תשלום שונים, על אמצעי תשלום שונים.
  • תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנהוג ברשת החברה. מועד החיוב ומספר תשלומים אפשרי, יוצגו לאישורכם בהליך אישור ההזמנה.
  • החברה תמציא ללקוח חשבונית בגין התשלום עבור ההזמנה, לא יאוחר ממועד אספקת המוצרים שרכש.
  • החברה רשאית לשלוח את החשבונית בדוא”ל בלבד והלקוח מסכים לכך. כתובת הדוא”ל אליה תשלח החשבונית היא כתובת הדוא”ל שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה או בעדכון הפרטים האחרון שביצע באתר.
  • החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לדרוש ממשתמש שביצע רכישה באתר, להזדהות במועד אספקת ההזמנה וכתנאי למסירת המוצרים, באמצעות תעודת זהות/רישיון נהיגה ישראלי בתוקף או דרכון בתוקף, ולהציג את כרטיס האשראי עימו בוצעה העסקה.
  • בכל מקרה בו יימצא שההזמנה בוצעה על ידי מי שאינו בעליו החוקיים של כרטיס האשראי באמצעותו שולמה, רשאית החברה לבטל את העסקה באופן מידי וללא התראה ולא לספק את המוצרים (לרבות במועד האספקה עצמו ואף לאחר הגעת השליח למענו של הלקוח) וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך, כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
  • החברה מעניקה ללקוחותיה הפרטיים הנחות באמצעות כרטיסי אשראי המשויכים למועדונים מסוימים בהתאם להסכמים המשתנים מעת לעת. ההנחות אינן תקפות בכל סניפי הרשת אך תקפות באתר ולקוח רשאי לבצע הזמנה באתר וליהנות מהנחות אלו.

 

 1. ביטול עסקה ע”י החברה
  • החברה רשאית לבטל את העסקה, לרבות בקרות אחד מהמקרים הבאים, בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד ביצוע העסקה:
   • אם נפלה טעות כלשהי, לרבות תקלה טכנית בהצגת הפריט באתר, בין אם במחירו ובין אם בתיאורו ו/או במחיר שמי המשלוח של המוצר.
   • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, ולרבות אך לא רק, במקרה של פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, הנחיות ו/או הוראות של הרשויות המוסמכות וכן מכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה.
   • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או שלא לשימוש אישי ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו.
   • אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה [אך טרם המשלוח ללקוח].
  • בוטלה העסקה כאמור בסעיף זה, הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי והחברה לא תהיה אחראית ולא תישא בשום נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק, נזק בגין רכישת מוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 1. אספקת המוצרים
  • השירות ניתן בתחומי מדינת ישראל בלבד.
  • החברה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל בלבד ו/או לנקודת איסוף מוסכמת מראש עם הלקוח, כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה.
  • החברה תספק את המוצר שנרכש באתר, בתוך מניין הימים שמופיע באישור ההזמנה, ובכפוף לתשלום מלוא התמורה ע”י הלקוח.
  • מובהר כי ימי שישי, ערבי חג, שבתות, חגים וימי שבתון לא יחשבו במניין הימים לאספקת המוצר.
  • אספקת הרכישה תבוצע באמצעות עובדי החברה או באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח“).
  • מובהר כי דמי המשלוח שישלם הלקוח, לא יוחזרו לו בשום מקרה, לרבות לא במקרה של ביטול עסקה, למעט אם במועד ביטול העסקה טרם נמסר המוצר לחברת השילוח ו/או אם העסקה בוטלה מחמת אי התאמה.
  • על הלקוח להיות נוכח במען שציין בעת ביצוע ההזמנה (או במען שנמסר על ידו בעת ההרשמה לשירות), במועד האספקה.

אם הלקוח לא יימצא במען הנ”ל במועד האספקה, הוא יידרש לשלם דמי משלוח נוספים לשם תיאום מועד אספקה חדש וככל שלא יעשה כן תוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה ולקזז מסכום ההחזר ללקוח, דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם) ואת דמי המשלוח.

במקרים חריגים בלבד ובכפוף לאישור החברה (לפי שיקול דעתה הבלעדי), תתאפשר השארת המוצר במען הנ”ל, מחוץ לדלת. במקרה כזה, יהא מושתק הלקוח מלטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה בגין חוסר או פגם והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כלשהו בשום מקרה.

 • התקנון של חברת השילוח יחול על כל אספקה של מוצרים שנרכשו באתר ויחייב את הצדדים.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח, תהא החברה ו/או חברת השילוח רשאית לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמו.
 • החברה לא תהיה אחראית בגין איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר ו/או לאי אספקת המוצר כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים ו/או כל גורם של כח עליון.

 

 1. מדיניות החזרת מוצרים

 

 • על הלקוח לבדוק את תכולת ההזמנה ואת המוצרים עצמם, מיד עם קבלתם ולוודא התאמתם להזמנה שביצע.
 • במקרה של איסוף עצמי, על הלקוח לפתוח את אריזת המוצר, בטרם יעזוב את מחסן החברה ולוודא התאמת המוצר, שלמות המוצר והעדר פגמים. לאחר שיצא המוצר ממחסן החברה, לא תשמע כל טענה לאי התאמה ו/או פגם, והחברה לא תהיה אחראית בגין שום אי התאמה ו/או פגם כאמור.

ה

 • במקרה של מוצר שנשלח ללקוח, על הלקוח להודיע לחברה על כל אי התאמה, בתוך יום עסקים אחד, מהמועד בו קיבל את המוצר.  הודיע הלקוח על אי התאמה כאמור, לא יהיה זכאי להסתמך עליה ותחול החזקה לפיה הלקוח קיבל את ההזמנה במלואה ובדיוק לפי הפרטים המופיעים בחשבונית המס שהופקה בגין העסקה וכל המוצרים סופקו לו במצב מעולה וללא שום פגם.

אי התאמה“, בתקנון זה, משמעה “אי התאמה” כהגדרתה בסעיף 11 לחוק המכר, תשכ”ח-1968 (להלן: “אי התאמה“).

 • הודעה בהתאם לסעיף ‎2 לעיל, יש לשלוח לכתובת הדוא”ל המופיעה בסעיף ‎8.7 לתקנון זה. על הלקוח לוודא קבלת ההודעה אצל החברה, באמצעות הטלפון המופיע בסעיף ‎8.7 לתקנון זה. מובהר כי במקרה של מחלוקת האם נמסרה לחברה הודעה כאמור או לאו, יכריעו הרישומים בשרתי החברה.
 • מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח מועד להשלמה/החלפה/החזרה של המוצרים הרלוונטיים ואת אופן החיוב/הזיכוי הכספי (לפי העניין), בהתאם לחוק.
 • החזרה ו/או החלפה של מוצרים ו/או ביטול עסקה, יבוצעו בהתאם חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (“חוק הגנת הצרכן”) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (“תקנות ביטול עסקה”).
 • ביטול עסקה יעשה באמצעים הבאים: בדואר רשום למענה הרשמי של החברה, בדוא”ל: [email protected] באמצעות כפתור ביטול עסקה / קישור ייעודי הקיים בדף הראשי באתר, בשיחת טלפון למספר 03-6530927. בהודעת הביטול על הלקוח לציין את שמו, מספר ת”ז, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה ואת מספר ההזמנה ואם הביטול נעשה בטלפון, פרט מזהה נוסף.
 • במקרה של ביטול עסקה או החזרה או החלפה של מוצר, שלא בשל אי התאמה, לאחר שהמוצר נמסר למשלוח, לא יוחזרו ללקוח דמי המשלוח ובנוסף יחויב הלקוח בתשלום דמי משלוח עבור החזרת המוצר לחברה או לחלופין להחזיר את המוצר בעצמו למחסן המרכזי של החברה ברח’ דותן ביבנה.
 • במקרה של ביטול עסקה שלא בשל אי התאמה, על הלקוח להחזיר את המוצר למחסן הראשי של החברה ברחוב דותן ביבנה. במקרה בו הצרכן יבקש זאת, תבצע החברה איסוף של המוצר מהמען אליו סופק, בתוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול.

החברה תשיב ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר שהחזיר, בתוך 21 ימים ממועד קבלת המוצר במחסן הראשי של החברה או בתוך המועד הקבוע בדין (ככל שהמועד הקבוע בדין קצר יותר), בכפוף לכך שהמוצר הוחזר בהתאם לתקנות ביטול עסקה ושתקנות אלו חלות עליו. החברה רשאית לקזז מההחזר הכספי המגיע ללקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח לפי הנמוך מבניהם.

 

 1. אחריות ושירות לאחר אספקה

 

 • על מנת שהמוצר ישמר לאורך זמן, אין לנקותו בחומרים מיוחדים אלא במים בלבד.
 • ככלל ואלא אם צוין מפורשות אחרת, ניתנת למוצרים הנמכרים באתר ובסניפים אחריות למשך שנה ממועד האספקה (להלן: “האחריות“).
 • האחריות ניתנת למנגנון ו/או לבוכנה ו/או לגלגלים ומותנית בשימוש סביר במוצר.
 • במקרה בו צורפו למוצר הוראות שימוש ו/או תחזוקה, מותנית האחריות בכך שהשימוש במוצר והטיפול בו, נעשה בהתאם לאלו.
 • האחריות לא חלה על שבר, קרעים, כתמים, שריטות, מכות, קילופים וכיו”ב, ולא על שמשיות.
 • החברה לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי סביר או שלא בהתאם להוראות שנמסרו עם המוצר או כתוצאה מהובלה לקויה או כתוצאה מהרכבה לקויה.
 • במקרה של פגם במוצר, המצוי תחת אחריות החברה, תבצע החברה את התיקון במענו של הלקוח או תאסוף מהלקוח את המוצר לשם תיקון ותחזיר את המוצר למען הלקוח, לאחר ביצוע התיקון, על חשבונה. מובהר כי האמור יחול רק במקרים של מוצר שסופק ישירות למען הלקוח, ע”י החברה (להבדיל מצדדים שלישיים). במקרה של מוצר שנרכש מצד שלישי ולא מהחברה ישירות או מוצר שנרכש באחד מסניפי החברה או באתר החברה ונאסף באיסוף עצמי, על הלקוח להביא את המוצר לנקודה ממנה רכשה אותו והחברה תבצע את התיקון בנקודה זו או תיקח את המוצר לתיקון מנקודה זו ותשיבו לשם.
 • מובהר כי אם ימצא שהפגם אינו באחריות החברה לפי תקנון זה ו/או לפי הדין, תהא רשאית החברה לחייב את הלקוח בדמי הובלת המוצר ממענו של הלקוח למקום התיקון וחזרה לבית לקוח וכן בעלות התיקון ו/או החלפים.

דמי ההובלה יעמדו על דמי המשלוח התאימים עבור המוצר ובהתאם למען הלקוח, כפי שיהיו באותה עת. החיוב בגין התיקון /או החלפים יהיה בהתאם למחירון החברה, כפי שיפורסם במועד בו נמסר המוצר לתיקון.

במקרה בו יימצא שהפגם אינו באחריות החברה לפי תקנון זה ו/או לפי הדין, והתקיים ביקור של נציג מטעם החברה במען הלקוח, ישלם הלקוח לחברה דמי טיפול בסך 200 ש”ח וכן עבור החלפים.

 • תיקון ו/או שירות שלא במסגרת האחריות, יינתנו ללקוח בהתאם למדיניות השירות ולמחירון השירות והחלפים של החברה במועד הפנייה.
 1. בעלות על תוכן וזכויות קניין רוחני

 

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים וכיו”ב, לרבות, עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 • אין בעצם הכניסה לאתר ו/או בשימוש בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 • השמות “מיליון כסאות” ו”רהיטי הכח” ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בפרסומם ברשת האינטרנט ו/או באתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר (בין בתמורה ובין שלא בתמורה) ו/או להציג חומר ו/או מידע כלשהו מתוך האתר (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תמונות, סימני מסחר, טקסטים וקוד מחשב) אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 • אין להשתמש בנתונים ו/או בתוכן כלשהם המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robotsוכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 • האתר והמידע המופיעים בו, לרבות אך לא רק, עיצוב האתר וכל מידע מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה, כל תוכן מילולי, חזותי, אור קולי

  , ולרבות אך לא רק, טקסט, סלוגנים, לוגו החברה, תמונה, קול ווידאו בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה הקיימים כיום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם, לרבות אך לא רק, כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, אך לא רק, כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה [animation], תרשים, דמות, הדמיה, דגימה [sample], סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר [format], פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל, צלמית [icon] (“התוכן” או “התכנים”) מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל ובהתאם לכל דין אחר [ולרבות דין בינ”ל, ככל שרלוונטי]. לפיכך, נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות ו/או למכור כל חלק מן התוכן הכלול ו/או המוצג באתר, כל זאת ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה, ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידה, ככל שהסכמה שכזו אכן תינתן.

 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא [וזאת, בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שלא נרשמו] בקשר עם האתר ובכללן, שם המתחם [domain], הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, know how, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן [ככל שקיים צד שלישי כאמור] והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית [או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן]. בהתאם לאמור לעיל, אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, בין שמדובר בפעולה מסחרית ובין שאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב, ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידי החברה, ככל שרשות כזו אכן תינתן.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אך לא רק, אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידה באופן בלעדי.
 • מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתקנון זה, חל איסור לבצע את הפעולות הבאות:
  • לעשות שימוש כלשהו, שאינו שימוש אישי ופרטי, באתר ו/או בתוכן המופיע באתר.
  • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
  • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות אך לא רק, תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכל תוכנה ו/או יישום אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי ו/או ביצוע כל פעולה דומה אחרת, של תוכן האתר.
  • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת [iframe] גלויה ו/או סמויה ו/או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מוסיפים ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
  • לקשר לעמודים המצויים באתר (“קישור עומק”), אלא לעמוד הראשי בלבד.
  • לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות אך לא רק, הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ו/או כל מידע אחר אשר מאוחסן באתר ו/או בשרתי ו/או מאגרי המידע בו מופעל ו/או מאוחסן ו/או מצוי האתר ו/או כל חלק ממנו ללא הסכמת המשתמשים והחברה, באופן מפורש ובכתב, לרבות אך לא רק, באמצעים אוטומטיים.
  • להשתמש באתר או בתוכן שבאתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
 • החברה רשאית למנוע את הגישה של משתמש שיפר הוראה מהוראות סעיף ‎10 לעיל, לאתר ואף לנקוט נגד המשתמש הליכים פליליים ו/או אזרחיים, על-פי כל דין.
 1. הגבלת אחריות
  • החברה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בתקנון זה ובהתאם להוראות הדין הקוגנטיות ואחריותה של החברה בכל מקרה שהוא, תהא מוגבלת לקבוע בדין.
  • החברה לא תחוב כלפי משתמש או לקוח בגין טעויות סופר, לרבות בתיאור מוצר או מחירו או כל פרט אחר הנוגע למוצר ואולם אם לקוח יוכיח שרכש מוצר בהסתמך על טעות כאמור בסעיף זה, תאפשר החברה את ביטול עסקה ותשיב ללקוח את התמורה ששילם בעד אותו מוצר.
  • כל משתמש מצהיר בעצם ביצוע פעולה באתר, כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים לכל תנאיו ללא הסתייגויות וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה, בגין השימוש באתר ו/או מידע שפורסם באתר ו/או רכישה מקוונת, למעט טענות הקשורות בהפרה של החברה התחייבות מפורשת לפי תקנון זה או הפרת החוק.
  • החברה לא תהיה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף), חסרון או הפסד, שייגרמו למשתמש ו/או למבקר באתר ו/או ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ו/או ממעשה, מחדל או רשלנות כלשהם של הלקוח, של משתמש באתר או של צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו ו/או רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו ו/או פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ שיכנס לאתר ויגרום נזק ו/או פעולה שתבוצע באתר תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכיו”ב.
  • הלקוח או המשתמש באתר יישאו באחריות מלאה לכל נזק או חסרון כיס מכל סוג שהוא, שייגרמו להם ו/או לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעויות בהקלדת נתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובת, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכיו”ב.
  • החברה לא תהיה אחראית לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בקשר עם מוצרים שנרכשו באתר ואשר סופקו לחברה על ידי היצרן, המשווק או היבואן שלהם, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
  • החברה אינה אחראית לתקלות בהקשר עם הגלישה באתר לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת השונים ולא תהא אחראית באופן כלשהו לתקלות או שיבושים כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית או בקווי בזק או בקווי התקשורת השונים. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בקשר עם בעיה טכנית המונעת לבצע רכישה באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה באתר. כך החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי צד שלישי באתר.
  • בכל מקרה של ביטול עסקה, מכל סיבה שהיא, השבת התמורה ששולמה בעד המוצר תהווה סעד יחיד וממצה באופן מוחלט.
  • באתר עשויים להיכלל קישורים [links] לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע”י החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים, ולחברה אין כל שליטה על תקינותם ו/או על התוכן המוצג בהם ו/או בקשר לכל דבר ועניין הקשור באתרים מקושרים אלו, והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים ו/או על מהותם ו/או על אופיים ו/או ביחס לכל נושא ועניין בקשר אליהם [ולרבות אך לא רק, שינוי אופיים ו/או מטרתם ו/או מהותם של האתרים המקושרים]. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך בכדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות, מכל מין וסוג שהוא, של החברה ומי מטעמה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכנותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל תוצאה ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו כתוצאה מהחשיפה ו/או מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים ו/או לפנות אל בעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה ו/או בקשה בעניין והשימוש באתרים המקושרים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים, ובכל מקרה, החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו אל אתר אינטרנט פעיל.
  • שיבוש בקליטת פרטי לקוח/משתמש במערכות החברה, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק, תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מצד המשתמש.
  • בשם מקרה שהוא, לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על התמורה ששילם הלקוח בעד המוצר שרכש.
 2. חובת השיפוי של המשתמש

 

 • המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, ואין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהאמור בכל דין אלא אך ורק להוסיף עליו.
 • המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי תקנון זה ו/או כל מעשה ו/או מחדל ו/או שימוש בזדון של המשתמש ו/או שימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו.
 1. אבטחת מידע ופרטיות
  • השימוש באתר כפוף מדיניות הפרטיות, כפי שהיא במועד הרלוונטי.
  • כל מידע שיימסר או ייאסף במסגרת השימוש באתר ישמר על ידי החברה כאמור במדיניות הפרטיות.
  • במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין המופיע במדיניות הפרטיות של החברה, יגבר האמור במדיניות הפרטיות.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSLהנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.
  • הגנת נתוני כרטיס אשראי באתר מתבצעת ע”י חברת Pelecard מוסמכת תקן PCI DSS.
  • המשתמש באתר מתחייב לא לבצע ולא לנסות לבצע פעולות שיבוש של פעילות האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו, שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ו/או פעילות השרתים מהם פועל האתר.
 2. התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר, על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, לרבות בגין עסקה שבוצעה באתר, תוגבל לתקופה של 6 (שישה) חודשים והצדדים רואים בכך כהסכמה לתקופת ההתיישנות כמשמעה בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

 1. סמכות שיפוט וברירת דין

 

 • הדין החל על השימוש באתר, על תקנון זה ועל העסקאות המבוצעות באתר הוא הדין הישראלי בלבד.
 • הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מביצוע עסקה באתר, מוקנית לבתי המשפט במחוז מרכז.
 1. שונות

 

 • אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים.
 • תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לשימוש באתר ולביצוע רכישות באתר, והוא גובר על כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ולביצוע רכישות באתר.
 • רישומי מערכות החברה בדבר הפעולות המתבצעות באתר ובאמצעותו יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 • מובהר כי רק הרישומים במערכות החברה ולא שום מקור אחר (לרבות לא תוכן הודעות דוא”ל של משתמש או לקוח) יהוו ראיה לקיומן של עסקאות ולפרטיהן.
 1. שירות לקוחות
 2. שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות של החברה, יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 3. שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות של החברה הן כלהלן:

ימים א’-ה’ בין השעות: 09:00- 15:00.

 1. מוקד שירות הלקוחות אינו פעיל בימי שישי, ערבי חג, שבת, שבתון וחג.
 2. ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בדוא”ל: [email protected]

או באמצעות הטלפון: 03-6530927

 1. מענה הרשמי של החברה: רח’ דותן 2 יבנה 8122535.

עודכן ביום 10/02/2021