1. תקנון מבצעים

   תקנון  מבצע (להלן: “המבצע“).

   1. עורכת המבצע

   חברת  רהיטי הכח (1991) בע”מ (להלן: “החברה“).

   1. תנאי המבצע
   • המבצע יערך בהתאם להוראות התקנון כמפורט להלן.
   • פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א’ לתקנון ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
   • אין כפל הנחות או מבצעים.
   1. תקופת המבצע וכמות הפריטים

   תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א’ לתקנון או עד לסיום מלאי הפריטים הכלולים במבצע לפי המוקדם בהם. הכמות המינימלית של הפריטים במבצע הינה כמפורט בנספח א’ לתקנון. החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוחה כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

   1. ההשתתפות במבצע
   • המבצע מיועד לכלל לקוחות החברה.
   • ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוחה להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוחה במפורש בתקנון זה לא תהא ללקוחה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.
   1. אחריות
   • ההשתתפות במבצע הינה באחריותה הבלעדית של הלקוח.
   • מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בגין השתתפות במבצע.
   1. סמכות השיפוט והדין

   על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בישראל.

   שונות

   • המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה.
   • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת. במקרה כזה הלקוחות לא יהיו זכאים לכל פיצוי.
   • היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסום כלשהו ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
   • לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהיה זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.
   • אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא יחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
   • בהשתתפות במבצע מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבלת עליו את הוראות התקנון, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור למבצע.
   • במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע כלפי החברה ו/או מי מטעמה, יוגבל הפיצוי המקסימלי לו יהיה זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח תביעתו, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך.
   • ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה והלקוח לא יממש את ההטבה מסיבה כלשהי, לא יהא צורך לפצותו או לשנות מהות ההטבה.
   • לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את תנאי המבצע /או להחליף את המבצע, מעת לעת.
   • כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ”ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכל בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
   • למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם תעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון) הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו לכל סעד או זכות או תרופה.
   • מדיניות החזר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע הינה זו המפורטת במדיניות החזרת מוצרים באתר החברה.
   • אין בתקנון זה לגרוע מהוראות תנאי השימוש, תקנון האתר, מדיניות הפרטיות ויתר התקנונים וההוראות כמפורט באתר החברה.
   • השימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנקבה ולזכר כאחד.
   1. עיון בתקנון

   ניתן יהיה לעיין בתקנון במהלך תקופת המבצע באתר החברה.

    

  2. נספח א’:

    

   סט ריהוט גן עד 55% הנחה

   פינת ישיבה לגן / למרפסת במחיר מיוחד.

   תוקף המבצע: 31.05.24

   *התמונות להמחשה בלבד

   *עד גמר המלאי

   *ללא כפל מבצעים

   *ההנחה על מחיר המוצר ולא על עלויות נלוות כמו עלות משלוח ו/או עלות הרכבה.

   *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות את המתנות ואת האפשרויות בכל שלב.

    

   כורסאות TV ב-50% הנחה

   כורסאות טלוויזיה ב-50% הנחה.

   תוקף המבצע: 31.05.24

   *התמונות להמחשה בלבד

   *עד גמר המלאי

   *ללא כפל מבצעים

   *ההנחה על מחיר המוצר ולא על עלויות נלוות כמו עלות משלוח ו/או עלות הרכבה.

   *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות את המתנות ואת האפשרויות בכל שלב.

    

   כורסאות מפנקות במחיר מבצע מיוחד

   כורסת אירוח + הדום – דגם טוויגי ב-990 ₪ בלבד! (מחיר לפני הנחה –  4,141 ₪)

   כורסת אירוח – דגם גילת ב-990 ₪ בלבד! (מחיר לפני הנחה –  3,103 ₪)

   תוקף המבצע: 31.05.24

   *התמונות להמחשה בלבד

   *עד גמר המלאי

   *ללא כפל מבצעים

   *ההנחה על מחיר המוצר ולא על עלויות נלוות כמו עלות משלוח ו/או עלות הרכבה.

   *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות את המתנות ואת האפשרויות בכל שלב.

    


   LAST CHANCE

   עד 70% הנחה ומשלוח חינם על פריטים נבחרים ממגוון מחלקות האתר.

   תוקף המבצע: 31.05.24

   *התמונות להמחשה בלבד

   *עד גמר המלאי

   *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות את המתנות ואת האפשרויות בכל שלב.

    

    

   יריד עודפים 5/24

   פרטים נבחרים במחירים מיוחדים!

   יריד העודפים יתקיים ביום ו’ ה-24.5.24 בלבד

    

   *התמונות להמחשה בלבד

   *עד גמר המלאי

   *ללא כפל מבצעים

   *אין החזרה או החלפה

   *אין אחריות על המוצרים

   *ההנחה על מחיר המוצר ולא על עלויות נלוות כמו עלות משלוח ו/או עלות הרכבה.

   *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות את המתנות ואת האפשרויות בכל שלב.

    

   מבצע סופ”ש – ריהוט בית ב-30% הנחה

   ריהוט ביתי ב-30% הנחה.

   תוקף המבצע: 24-26.5.24

   *התמונות להמחשה בלבד

   *עד גמר המלאי

   *ללא כפל מבצעים

   *לא כולל מוצרים בהתאמה אישית

   *באתר בלבד

   *ההנחה על מחיר המוצר ולא על עלויות נלוות כמו עלות משלוח ו/או עלות הרכבה.

   *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות את המתנות ואת האפשרויות בכל שלב.

    

    

    

    

   מאי 2024